Ewaluacja wewnętrzna

Raport z ewaluacji wewnętrznej
przeprowadzonej w naszym przedszkolu

w roku szkolnym 2011/2012 

W bieżącym roku szkolnym badano następujące wymagania:

 • Wymaganie 1.1 Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności
 • Wymaganie 1.3 Respektowane są normy społeczne
 • Wymaganie 2.1 Przedszkole ma koncepcję pracy
 • Wymaganie 2.2 Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Podczas badań wykorzystano następujące metody:

-    analiza dokumentacji
-    ankieta anonimowa dla rodziców
-    badanie ankietowe wśród nauczycieli
-    wywiad z dyrektorem
-    wywiad z dziećmi
Grupy objęte badaniami:
-    dzieci
-   rodzice
-    dyrektor
-    nauczyciele
Całość dokumentacji związanej z przebiegiem i wynikami ewaluacji  znajduje się w archiwum przedszkola.

Obszar 1.
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.


Wymaganie 1.1.

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności.

Cele ewaluacji:
-    Zebranie informacji o tym, czy dzieci nabywają  określone wiadomości i umiejętności  zawarte                      w podstawie programowej?
-    Zebranie informacji na temat sposobu analizowania osiągnięć dzieci z uwzględnieniem ich możliwości  oraz podejmowania działań wynikających z  wniosków analizy.
Podsumowanie ewaluacji:

 1. Analiza osiągnięć i postępów dzieci niepełnosprawnych:

- stymulowanie oraz usprawnianie funkcji manualnych i grafomotorycznych poprzez metody aktywizujące  do działania;

- uczenie pozytywnych wzorców zachowania społecznego i współdziałania w grupie;

- usprawnianie i rozwijanie aparatu mowy;

- usprawnianie koordynacji ruchowej   w obszarach motoryki małej i dużej oraz orientacji przestrzennej;

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie  w trudnej sytuacji;

- aktywizowanie i pobudzanie procesów poznawczych oraz logicznego myślenia;

- ulepszanie współpracy z  rodzicami poprzez zwiększenie ich zaangażowania w działaniach placówki.

Z porównania oceny postępów   za pierwsze i drugie półrocze wynika, że w większości badanych okresów obserwuje się wzrost parametrów dotyczących postępów i osiągnięć wychowanków. Wzrasta ilość postępów natomiast brak regresu we wszystkich badanych strefach.

 1. Analiza osiągnięć i postępów dzieci zdrowych:

- skupienie uwagi na doskonaleniu i rozwojowi umiejętności samoobsługowych;

- aktywizowanie i pobudzanie procesów poznawczych w opanowaniu podstawowych treści i zagadnień programowych;

- ujednolicenie wpływów wychowawczych ze środowiskiem rodzicielskim w celu zniwelowania problemów społeczno -  emocjonalnych;

- kontynuowanie i modyfikowanie ćwiczeń manualnych oraz zabaw ruchowych;

- usprawnianie wszystkich funkcji odpowiedzialnych za rozwój mowy;

- organizowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności społeczno ? emocjonalnych.

Z porównania oceny postępów za obydwa półrocza  wynika , że we wszystkich badanych okresach następuje wzrost postępów i osiągnięć wychowanków.  Wzrasta ilość ocen wyróżniających, a ilość ocen dobrych maleje na rzecz poprzednich.


Wymaganie 1.3.

Respektowane są normy społeczne

Głównym celem ewaluacji było: Sprawdzenie czy przedszkole dba o właściwą organizację warunków do bezpiecznego pobytu dziecka w placówce.

Podsumowanie ewaluacji:

Pomieszczenia przedszkolne, w których przebywają dzieci są tak urządzone, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Meble , sprzęty i zabawki w naszym przedszkolu są odpowiednio zabezpieczone i dostosowane do wieku dzieci. Plac zabaw jest ogrodzony, a znajdujące się tam urządzenia są w dobrym stanie technicznym. Personel placówki ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszelkich usterek.

Podczas wywiadów z dziećmi okazało się, że wszystkie znają zasady i normy

Przedszkole posiada wewnętrzne akty prawne (regulaminy i procedury) związane z bezpiecznym pobytem wychowanków w placówce. Wszyscy nauczyciele we wrześniu zapoznali dzieci z zasadami bezpiecznego pobytu
w placówce przedszkolnej i poza nią. Podczas całego roku szkolnego prowadzono cykliczne zajęcia na temat bezpieczeństwa w oparciu o program: Wychowawczy, Profilaktyczny i Bezpieczny Przedszkolak. Przeprowadzono zajęcia z udziałem przedstawicieli Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej.

Analiza dokumentacji i ankiet wskazuje na to, że cały personel przedszkola czuwa nad bezpieczeństwem każdego dziecka podczas pobytu w przedszkolu. Pamiętając o tym, że małe dzieci mają niewielkie doświadczenie życiowe oraz mały zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z problemami
i zagrożeniami należy jak najczęściej uczyć je przewidywania i kreatywnego rozwiązywania problemów. Bardzo istotne jest to, aby dzieci nauczyły się unikać sytuacji i miejsc niebezpiecznych dla ich zdrowia i życia. Dlatego też
w naszej placówce w każdej grupie przedszkolnej wspólnie z dziećmi opracowane zostały kodeksy zachowania. Dzieci same wskazują zachowania właściwe oraz próbują samodzielnie rozwiązywać konflikty według wcześniej ustalonych wzorców. Bieżący rok szkolnym przebiegał w naszym przedszkolu pod hasłem upowszechniania i akceptacji praw dziecka.

Nie można zapomnieć o tym, że personel pedagogiczny placówki przedszkolnej obok prowadzenia działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz pozytywne wzmacnianie zachowań powinien analizować własne działania w tym zakresie, starać się obiektywnie ocenić ich skuteczność, a także w razie potrzeby dokonać modyfikacji. W związku z tym działania wychowawcze są w naszym przedszkolu analizowane podczas codziennych rozmów między nauczycielami a także w trakcie spotkań Rady Pedagogicznej. Z badania dokumentacji wynika, że wychowawcy w różnej formie monitorują zachowania dzieci. Wszyscy nauczyciele prowadzą diagnozę zachowań dziecka w przedszkolu. Nad przebiegiem całości czuwa dyrektor placówki poprzez obserwację zajęć oraz kontrolę dokumentacji. Natomiast przykładem na modyfikację działań w tej sferze było wprowadzenie zasady pozytywnego wzmacniania zachowań i przydziału zadań w miejsce stosowania kar, które to przynoszą mierne efekty.

Wnioski:

Wnioski, jakie nasuwają się z przeprowadzonych badań, obejmują informacje zawarte w ankietach i odpowiedzi na pytania kluczowe dotyczące badanego zakresu. We wszystkich czterech grupach ankietowanych (nauczycielki, rodzice, dzieci, personel pomocniczy) udzielano odpowiedzi na podobne pytania, dlatego wnioski są podsumowaniem analizy wszystkich informacji.

 • Najważniejszą informacją  związaną z pobytem dziecka w przedszkolu jest ta, iż wszystkie dzieci czują się bezpiecznie, tzn. panują odpowiednie warunki dla rozwoju psychofizycznego dziecka zdrowego
  i niepełnosprawnego
 • Dzieci doskonale orientują się w prawidłowych zachowaniach, podejmują działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz znają podstawowe zasady bezpieczeństwa
 • Eliminacja zagrożeń następuje poprzez stosowanie różnorodnych metod
  i technik, poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników
  w zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki, poprzez stosowanie systemów motywacyjnych, mających na celu wzmacnianie właściwych zachowań i eliminowanie negatywnych oraz ze ścisłej współpracy z rodzicami
 • We wszystkich grupach przedszkolnych prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci i jest ona wykorzystywana do organizacji właściwych warunków bezpiecznego pobytu dziecka i do monitorowania jego zachowań w kontaktach z rodzicami i specjalistami oraz do podejmowania właściwych działań wychowawczych
 • Bezpieczeństwo dzieci zapewniane jest na różnych płaszczyznach: bezpieczeństwo w grupie, bezpieczeństwo na placu zabaw, podczas spacerów i wycieczek oraz codziennych czynnościach.

Służą temu systematyczne kontrole sprzętu i zabawek, dbanie o czystość wszystkich pomieszczeń przedszkolnych, zapewnienie opieki i kontroli nad dziećmi w czasie ich pobytu w placówce przez wszystkich pracowników,

Rekomendacje do dalszej pracy:

 • Częstsze konsultacje z rodzicami w celu informacji o dziecku i jego zachowaniu-niwelowanie tych zachowań we współpracy z rodzicami
 • Stworzenie najbardziej efektywnego systemu motywacji i pożądanych zachowań zgodnego z wymogami i potrzebami poszczególnych grup ze szczególnym uwzględnieniem zachowań dzieci niepełnosprawnych
 • Organizowanie większej liczby spotkań z funkcjonariuszami publicznymi w celu zrozumienia zagrożeń wynikających z małego doświadczenia życiowego dziecka

Obszar 2. Procesy zachodzące w przedszkolu

Wymaganie 2.1 Przedszkole ma koncepcję pracy

Cel:   Zbadanie czy koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana oraz czy  jest znana rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola pierwszy rok i akceptowana przez nich, a także czy mają oni możliwość wpływania na jej modyfikację.

Podsumowanie ewaluacji:

- Koncepcji nadano tytuł ?Bariery pokonuj razem z nami?.

- Bieżący rok szkolny przebiegał ze szczególnym uwzględnieniem promowania praw dziecka. W grupach częściej realizowano tematykę związaną z uświadamianiem dzieciom ich praw. Zorganizowano Dni Otwarte pod tytułem ?Dbamy o prawa dziecka?. W salach przedszkolnych oraz w szatni pojawiały się plakaty oraz ulotki dotyczące powyższego zagadnienia.

- Opracowano nowy arkusz  do sporządzania sprawozdań półrocznych.

Wnioski do dalszej pracy:

- wzbogacenie bazy przedszkola o: nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, księgozbiór i płytotekę.

- dalsze angażowanie się w tworzenie nowych projektów sprzyjających rozwojowi przedszkola.

Wymaganie 2.2 Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Cel :   Ocena dotychczasowej oferty zajęć dla dzieci w przedszkolu oraz podjęcie ewentualnych działań służących modyfikacji ofert zajęć dla dzieci w tym zakresie.

Podsumowanie ewaluacji:

-  W przedszkolu jest prowadzone systematyczne planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej. Planowanie i realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ma odzwierciedlenie w rocznych planach nauczycieli oraz w dziennikach zajęć. Dzięki temu realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest procesem kierowanym, a nie przypadkowym.

- W przedszkolu prowadzi się działania w sposób projakościowy: od diagnozy potrzeb poprzez planowanie, monitorowanie realizacji oraz doskonalenie działań zgodnie z potrzebami dzieci.

- Oferta edukacyjna jest zgodna z podstawa programową. Jest bardzo szeroka i nieustannie wzbogacana. Jest zgodna z potrzebami dzieci i rodziców, o czym świadczy poziom zadowolenia rodziców.

- Oferta programowa realizowana w przedszkolu jest modyfikowana na podstawie wiedzy wynikającej z diagnozy potrzeb oraz obserwacji nauczycieli.

- Różnorodność programów wykorzystywanych w przedszkolu zaspokaja potrzeby edukacyjne dzieci.

Słabe strony pracy przedszkola określone po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej:

Nie stwierdza się słabych stron przedszkola w ewaluowanym obszarze.

Strategia działań w celu podniesienia jakości pracy w ewaluowanym obszarze:

Ewaluowany obszar nie wymaga opracowania strategii.

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej
przeprowadzonej w naszym przedszkolu
w roku szkolnym 2010/2011


W badania prowadzone  na terenie przedszkola zaangażowani byli wszyscy nauczyciele, którzy pracowali w zespołach zajmujących się poszczególnymi obszarami.
Metody zastosowane w badaniach w poszczególnych obszarach:
-    analiza dokumentacji
-    kwestionariusze pytań dla rodziców
-    ankieta anonimowa dla rodziców
-    badanie ankietowe wśród nauczycieli i specjalistów
-    wywiad z dyrektorem
-    wywiad z dziećmi
Grupy objęte badaniami:
-    dzieci
-   rodzice
-    dyrektor
-    nauczyciele
-   specjaliści
Całość dokumentacji związanej z przebiegiem i wynikami ewaluacji zgromadzona została w postaci teczek dla poszczególnych obszarów i znajduje się w archiwum przedszkola.

Obszar 1.
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

Wymaganie 1.1.
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności.

Cel e ewaluacji:
-    Zebranie informacji o tym, czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej?
-    Zebranie informacji na temat sposobu analizowania osiągnięć dzieci z uwzględnieniem ich możliwości  oraz podejmowania działań wynikających  wniosków z analizy.
Podsumowanie ewaluacji:
W przedszkolu dzieci nabywają wiadomości i umiejętności, które określone są w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Programy, według których organizowana jest praca w oddziałach zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną i dokonano oceny ich zgodności z podstawą programową .
Jak wynika z obserwacji prowadzonych we wszystkich grupach przedszkolnych dzieci  doskonalą umiejętność działania samodzielnego i w zespole; rozwijają sprawności związane z samoobsługą  i nabywają właściwych nawyków higienicznych i kulturalnych. Chętnie wchodzą w relacje z rówieśnikami, potrafią się zgodnie bawić i przestrzegać podstawowych reguł obowiązujących w dziecięcej społeczności. W grupach przedszkolnych podejmuje się szereg działań mających na celu kształtowanie umiejętności społecznych dzieci np. ?kontrakty długoterminowe?.
Dużą uwagę przywiązuje się w placówce do ułatwiania dziecku adaptacji do warunków przedszkolnych i grupy rówieśniczej. W kalendarz wydarzeń przedszkolnych na stałe wpisały się tzw. ?Dni Otwarte? i organizacja zajęć adaptacyjnych dla nowych przedszkolaków w czasie wakacji.
Dzieci wdrażane są poprzez zastosowanie różnych form pracy do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych: znają podstawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, starsze podejmują próby samodzielnego organizowania zabaw zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, znają zagrożenia płynące   z otaczającego je świata i wiedzą, jak właściwie zachować się w sytuacjach niebezpiecznych.
W czasie zajęć prowadzonych przez specjalistów oraz nauczycieli opiekujących się grupami tworzone są warunki sprzyjające aktywności ruchowej dzieci. Dzieci uczestniczą w zajęciach ruchowych organizowanych w odpowiednio wyposażonej sali gimnastycznej oraz w zajęciach gimnastyki korekcyjnej i w przypadku potrzeb indywidualnych fizjoterapii indywidualnej. Każdego roku zdrowe  i niepełnosprawne przedszkolaki  uczestniczą w zawodach sportowych organizowanych poza przedszkolem, a imprezy wewnątrzprzedszkolne obfitują w różne formy ruchu.
Codzienny pobyt dziecka w przedszkolu odbywa się z dużym udziałem zajęć ruchowych organizowanych w ogrodzie przedszkolnym i poza nim. Działania twórcze dzieci wspiera się podczas zajęć organizowanych na terenie grupy oraz na drodze innych form dodatkowych np. udział w zajęciach rytmiki, kółka tanecznego, koncertach muzycznych i spotkaniach artystycznych organizowanych w przedszkolu i poza nim, warsztatach teatralnych, udział w zajęciach w ramach programów i projektów autorski nauczycieli.
Przedszkolaki pod kierunkiem swoich wychowawców biorą czynny udział w różnego rodzaju konkursach, przeglądach i pokazach artystycznych prezentując w ten sposób własne umiejętności i zdolności. Wymiernym efektem tych działań są nagrody i wyróżnienia indywidualne i zbiorowe.
Podczas działalności twórczej pozostawia się dzieciom swobodę ekspresji, a jej efekty są systematycznie upowszechniane.
W codziennej pracy z grupą przedszkolną nauczyciele poprzez stosowanie tradycyjnych i nowatorskich metod i technik pracy wspierają rozwój mowy, sprawności manualnej oraz myślenia i procesów poznawczych wychowanków.
Dzieci wymagające dodatkowego wspomagania uczestniczą w zajęciach logopedycznych, terapii pedagogicznej i psychologicznej, zajęciach organizowanych w Sali Doświadczania Świata oraz zajęciach w ramach tzw. ?wczesnego wspomagania?. Dla chętnych dzieci organizowane są w przedszkolu zajęcia językowe  (język angielski i niemiecki ) prowadzone na różnych poziomach zaawansowania.
Przedszkolaki uczestniczą również a różnych formach zajęć mających na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności.
W ciągu roku szkolnego organizowanych jest wiele działań z zakresu wychowania rodzinnego i patriotycznego. Dzieci uczestniczą też w różnych formach pracy przybliżających im środowisko naturalne i przyrodnicze np. zajęcia w terenie, wycieczki ekologiczne, spotkania z leśnikiem, udział w akcjach organizowanych na terenie przedszkola i przez inne podmioty.
W przedszkolu diagnozuje się i analizuje postępy i osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Na podstawie przeprowadzanych badań i analiz formułuje się i wdraża wnioski, w celu podnoszenia jakości procesu edukacyjnego. Nauczyciele i specjaliści prowadzą systematyczną obserwację rozwoju dziecka od początku pobytu w przedszkolu. Wyniki obserwacji odnotowywane są kartach obserwacji opracowanych na terenie przedszkola lub arkuszach z pakietów korelujących z wybranymi programami. W przedszkolu prowadzone są również działania w ramach badania gotowości edukacyjnej dzieci. Rodzice dzieci podejmujących naukę otrzymują pisemną informację o gotowości szkolnej własnego dziecka. Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w proces badania, analizowania, formułowania i wdrażania wniosków. Wnioski z analiz wyznaczają kierunek pracy indywidualnej  z dzieckiem wymagającym dodatkowego wspierania rozwoju i z dzieckiem zdolnym, pozwalają również udzielać informacji i wspomagać w działaniach rodziców. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach dzieci podczas spotkań grupowych,  na drodze indywidualnych kontaktów, poprzez wgląd w karty obserwacji i wytwory dziecka, poprzez specjalne informacje pisemne. Analizowanie osiągnięć  i postępów dzieci wytycza również nowe kierunki pracy przedszkola np. tworzenie programów autorskich, podejmowanie przez nauczycieli przedsięwzięć edukacyjnych i wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych. Wskazane jest stworzenie rejestru wydawanych informacji (z potwierdzeniem rodzica), zgodnych z wzorem nr 70, dotyczących osiągnięcia gotowości szkolnej.
Wnioski:
-    zwrócenie szczególnej uwagi na realizację działań mających na celu doskonalenie samoobsługi, samodzielności w działaniach własnych dzieci i pobudzania aktywności własnej dziecka we wszystkich sferach rozwoju;
-    stworzenie gabinetu przeznaczonego do pracy indywidualnej z dzieckiem oraz w małych zespołach;
-    zaplanowanie utrwalającego szkolenia wewnętrznego z zakresu metod aktywizujących;
-   zwrócenie szczególnej uwagi nauczycieli na trafne analizowanie i stawianie ocen w kolejnych okresach badawczych;
-    stworzenie rejestru wydawanych informacji ( z potwierdzeniem rodzica), zgodnych z wzorem Nr 70, dotyczących osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.Wymaganie 1.2.
Dzieci są aktywne.

Cel ewaluacji:
-    Sprawdzenie, czy dzieci są wdrażane do samodzielności i aktywności na rzecz własnego rozwoju poprzez chętne uczestnictwo w zajęciach.
Podsumowanie ewaluacji:
Stopień aktywności dziecka w przedszkolu zależy nie tylko od indywidualnego temperamentu wychowanka, duży wpływ na tę aktywność ma postawa i styl pracy nauczyciela. Aby dzieci potrafiły aktywnie działać na rzecz własnego rozwoju nauczyciele muszą efektywnie zachęcać je do udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach organizowanych na terenie placówki.
Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach i zabawach prowadzonych na terenie przedszkola oraz to, że prowadzone zajęcia i zabawy w pozytywny sposób wpływają na wzrost ich aktywności. Przedszkolaki chętnie uczestniczą zarówno w zajęciach obowiązkowych, a także w tych oferowanych przez placówkę w formie zajęć dodatkowych.
Niektóre z zajęć dodatkowych są dostępne za dodatkową opłatą: na przykład rytmika, na którą uczęszczają wszystkie przedszkolaki oraz nauka języka angielskiego z której korzysta 51 dzieci.
W przedszkolnej ofercie są również zajęcia dodatkowe bezpłatne prowadzone przez nauczycielki pracujące w placówce, i tak na naukę języka niemieckiego uczęszcza 36 dzieci a na zajęcia kółka  tanecznego  44 dzieci.
Z przeprowadzonych badań wynika, że zajęcia te zaspokajają zapotrzebowanie dzieci, a także wpływają one na rozwijanie ich zainteresowań. Tylko troje rodziców z badanej populacji uważa, że należałoby urozmaicić liczbę zajęć dodatkowych.
Podczas codziennej pracy nauczycielki przedszkola stosują szereg różnorodnych metod aktywizujących, które zachęcają dzieci do działań na rzecz własnego rozwoju w kierunku wdrażania do samodzielności i aktywności na co dzień.
Nauczycielki poza tym, że inspirują dzieci do aktywności także uwzględniają podczas zajęć i zabaw propozycje płynące od przedszkolaków. Starają się na co dzień wzbudzać i rozwijać w dzieciach zainteresowania oraz zachęcać je do poszerzania wiedzy na różne tematy.
W każdej sali zorganizowano różnorodne kąciki tematyczne (plastyczno ? konstrukcyjny, teatralny, książki, komputerowy, montessoriański), dzięki czemu dzieci mają możliwość rozwijania: pomysłowości, samodzielności oraz rozwijania zainteresowań podczas samodzielnego inicjowania zabaw.
Duża liczba dyplomów i podziękowań za udział w różnych konkursach na terenie placówki, jak
i poza nią świadczą o tym, że dzieci chętnie uczestniczą w takiej formie działalności.
Powyższe informacje są udokumentowane we wszystkich działaniach ewaluacji, w sprawozdaniach półrocznych oraz w raporcie dyrektora placówki.
Wnioski:
-    Zwiększyć liczbę zajęć i zabaw organizowanych na świeży powietrzu.
-    Podjąć próbę zorganizowania dodatkowych zajęć na terenie placówki zgodnie z oczekiwaniami rodziców.


Obszar 2.
Procesy zachodzące w przedszkolu.
Wymaganie 2.1.
Koncepcja pracy przedszkola.

Cel  ewaluacji:
-    Zebranie informacji na temat tego, czy koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana oraz czy  jest znana rodzicom i akceptowana przez nich, a także czy mają oni możliwość wpływania na jej modyfikację.
Podsumowanie ewaluacji:
Przedszkole ma koncepcję pracy opracowaną zgodnie z celami i zadaniami zawartymi w podstawowych aktach prawnych. Koncepcja została przyjęta do realizacji przez radę pedagogiczną na drodze uchwały.
Główne założenia koncepcji pracy  wynikają ze specyfiki pracy przedszkola integracyjnego i zostały określone w postaci celów strategicznych. Należą do nich m.in. zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju; wspieranie ich we wszystkich sferach z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości; integrowanie środowiska przedszkolnego; indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w celu wyrównywania szans edukacyjnych. Programy realizowane na terenie przedszkola są spójne z wytycznymi zawartymi w koncepcji pracy. Koncepcja pracy przedszkola została opracowana na bazie wcześniejszych doświadczeń i dorobku pracy ogółu nauczycieli. Są oni współrealizatorami koncepcji. Założenia zawarte w koncepcji pracy przedszkola są realizowane podczas zajęć w grupach, zajęć dodatkowych, imprez przedszkolnych, przedsięwzięć podejmowanych przez nauczycieli, poprzez współpracę ze środowiskiem rodzinnym dziecka  i środowiskiem lokalnym oraz na drodze innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. W oparciu o koncepcję opracowywane są plany pracy na kolejne lata.
Koncepcja pracy przedszkola  ma charakter otwarty i może być modyfikowana i nowelizowana w razie potrzeb. Analizowanie realizacji koncepcji w codziennej pracy jest dokonywane w systemie rocznym, biorą w nim udział wszyscy nauczyciele. 
Rodzice wychowanków są zapoznawani z koncepcją pracy przedszkola poprzez: zapoznanie z ogólnymi założeniami koncepcji (cele strategiczne, wizja i misja przedszkola) na zebraniu inaugurującym rok szkolny; zamieszczenie koncepcji i  planów pracy w kąciku informacyjnym, zamieszczenie koncepcji i planów pracy na stronie internetowej przedszkola oraz w BIP. Na terenie przedszkola prowadzone są wśród rodziców badania mające na celu określenie w jakim stopniu jest ona znana w środowisku rodziców i czy jest akceptowana (wyniki badań przeprowadzonych ankietą ?3 pytań?). W badaniach wzięło udział 100 % rodziców. Rodzice mają możliwość wpływu na wprowadzanie zmian do koncepcji pracy przedszkola.
W bieżącym roku nie odnotowano uwag i propozycji.

Wnioski:
-   nadanie koncepcji tytułu stanowiącego ogólną informację o specyfice pracy przedszkola;
-   podjęcie konkretnych działań związanych z promowaniem praw dziecka;
-   wprowadzenie zmiany w formułowaniu sprawozdań półrocznych  z uwzględnieniem  celów koncepcji pracy przedszkola i badanych obszarów w ramach ewaluacji.Obszar 3.
Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
Wymaganie 3.1.
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

Cel ewaluacji:

-    Zebranie informacji czy w działaniach przedszkola uwzględniane są możliwości i potrzeby środowiska.
-   Zebranie informacji czy przedszkole w swoich działaniach wykorzystuje zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.
-   Zebranie informacji czy planując działania przedszkole uwzględnia swoje usytuowanie w środowisku a przede wszystkim jego specyfikę.
-  Zebranie informacji czy współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku korzystnie wpływa na rozwój dzieci.


Podsumowanie ewaluacji:
Przedszkole jest miejscem działalności wychowawczo ? dydaktycznej, w zakres której wchodzi współpraca ze środowiskiem lokalnym. Działania te są wpisane w Statut i w Koncepcję Pracy Przedszkola.
Źródłem informacji w tym zakresie byli nauczyciele, rodzice oraz dyrektor przedszkola. Informacje czerpano również z przeprowadzonej analizy dokumentacji przedszkolnej, sprawozdań nauczycielek dotyczących współpracy ze środowiskiem lokalnym, z planów współpracy z rodzicami.
Z przeprowadzonych badań wynika, że przedszkole wykorzystuje zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. Identyfikuje rzeczywiste potrzeby i możliwości środowiska, zbiera informacje na ten temat od rodziców, analizuje napływające oferty potrzeb, posiada opracowany na każdy rok plan współpracy z rodzicami.
Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska współpracuje z rodzicami, instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku. Przedszkole prowadzi działania, które maja na celu zaspokajanie potrzeb lokalnego środowiska takich jak: bezpieczeństwo i opieka, zdrowie, harmonijny rozwój, wymiana doświadczeń, współpraca, promocja wartości edukacji.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska, przedszkole prowadzi zajęcia dydaktyczne i inne działania, z których mogą korzystać osoby, instytucje i organizacje środowiska lokalnego. Dzieci z pobliskiego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego korzystają z Sali Doświadczania Świata i biorą udział w zajęciach prowadzonych w ramach przedsięwzięcia ?Cztery Pory Roku?  z wykorzystaniem metody stymulacji zmysłowej J. Kielina, uczelnie kierują studentów na praktyki, gdyż nasze przedszkole jest jedyną placówką mającą grupy integracyjne. Na terenie naszego przedszkola prowadzone są akcje charytatywne.
Z rozmowy z panią dyrektor wynika, że przedszkole prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska. Najważniejsze z nich to zaspokajanie potrzeby rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem- wydłużono czas pracy przedszkola, zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców, od godz. 6.00 do godz. 17.00. W przedszkolu zorganizowane zostało Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, a przede wszystkim utworzono grupy integracyjne dla dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych (jedyna taka placówka na terenie miasta). Wg dyrektora  i nauczycieli, informacje o potrzebach lokalnego środowiska, placówka pozyskuje podczas spotkań  z rodzicami i ze zgłoszeń znajdujących się w Skrzynce Życzeń i Wniosków, od organu prowadzącego, a także przez kontakty z instytucjami współpracującymi. Przedszkole posiada harmonogram współpracy ze środowiskiem lokalnym. Przedszkole jest otwarte na wszystkie propozycje.
Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w zakresie nauczania. Z analizy dokumentacji, ankiet i sprawozdań nauczycieli w działaniach każdej grupy uwzględnione były działania środowiska zgodnie z oczekiwaniami rodziców oraz możliwościami i potrzebami dzieci. Zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym jest bardzo szeroki i obejmuje różnorodne instytucje o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym, kulturowo ? artystycznym  i społecznym.
Przedszkole współpracuje z następującymi instytucjami:
-    Urzędem Miasta Bełchatowa
-    Miejskim Centrum Kultury
-    Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Bełchatowie oraz Biblioteką Dziecięcą przy BSM
-   Muzeum Regionalnym w Bełchatowie
-   Ośrodkiem Szkolno ? Wychowawczym
-  wszystkimi przedszkolami
-    Łódzkim Towarzystwem Muzycznym
-    Bełchatowskim Centrum Medycznym
-   szkołami
-   Nadleśnictwem Bełchatów
Ponadto dzieci biorą udział w różnych akcjach charytatywnych organizowanych przez instytucje oraz firmy: zbieranie kartoników po napojach, Góra grosza, zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska, zbieranie puszek aluminiowych i makulatury, zbieranie zużytych baterii, zbieranie nakrętek, zbieranie monet w akcji Gorączka Złota, ponadto dzieci zbierały materiały piśmiennicze na rzecz dzieci ze świetlicy środowiskowej Ster w Bełchatowie.
Są to atrakcyjne formy współpracy dla dzieci, gdyż poprzez udział w nich nabywają umiejętności opiekuńczego stosunku do innych ludzi i zwierząt, troski o los pokrzywdzonych i tolerancji do inności.
Z całą pewnością można uznać, iż współpraca przedszkola z instytucjami jest w pełni uzasadniona, potrzebna i celowa. Wychodzi naprzeciw potrzebom dziecka i środowiska lokalnego. Opiera się w dużym stopniu na obustronnych korzyściach dotyczących realizacji zadań statutowych. Pomaga we wspólnej edukacji dzieci, uatrakcyjnia proces edukacyjny, pozwala na postawienie dziecka w nowych, nieznanych sytuacjach, wprowadza je w świat nowych doświadczeń, sprzyja otwartości na świat, rozbudza zainteresowania wychowanków. Współpraca z instytucjami korzystnie wpływa na rozwój społeczno ? emocjonalny, jest atrakcyjna, gdyż daje możliwość bezpośredniego uczestnictwa w życiu społeczno ? kulturalnym. Z przeprowadzonych badań wynika, że działania podejmowane w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, rozwijają w dzieciach postawy prospołeczne, takie jak: postawa odpowiedzialności za drugiego człowieka, zaangażowanie w pomoc potrzebującym, idea dbania o środowisko przyrodnicze, odpowiedzialność za świat przyrody i wychowanie ekologiczne  - rozwijanie świadomości ekologicznej, tworzenie więzi społecznych, przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych, idea zdrowego stylu życia, zdrowego trybu odżywiania się, rozwijanie wśród dzieci zainteresowań sztuką teatralną.
Z badań przeprowadzonych wśród rodziców (reprezentatywnej grupy z każdej grupy przedszkolnej- losowo wybranej) w tym zakresie wynika, ze dobrze orientują się z jakimi instytucjami i organizacjami współpracuje przedszkole. Organizowane przez przedszkole formy współpracy w 100% uważają za atrakcyjne i korzystnie wpływające na rozwój dziecka: intelektualny, społeczny i wychowawczy. Zdaniem rodziców dotychczasowe działania sa w pełni satysfakcjonujące, gdyż uwzględniane są prośby i opinie dotyczące pracy przedszkola.
Podjęta przez przedszkole szeroko rozumiana  współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku jest odzwierciedlona w postaci dyplomów i wyróżnień zdobywanych przez dzieci.

Wnioski:
-  Rozszerzenie współpracy ze Strażą Miejską w Bełchatowie
-  Rozszerzenie współpracy z Muzeum Regionalnym W Bełchatowie
-  Organizowanie wycieczek z rodzicami
-  Aktywne włączanie się w realizację różnych akcji organizowanych w środowisku lokalnym oraz poza nim i podtrzymywanie kontaktów opierających się na współpracy z lokalnymi instytucjami


Obszar 4.
Zarządzanie przedszkolem.
Wymaganie 4.1.
Funkcjonuje współpraca w zespołach.

Cel ewaluacji:
-   Zebranie informacji na temat tego, czy koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana oraz czy  jest znana rodzicom  i akceptowana przez nich, a także czy mają oni możliwość wpływania na jej modyfikację.
Podsumowanie ewaluacji:
W przedszkolu funkcjonuje współpraca w zespołach. Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i doskonalą metody
i formy współpracy. W przedszkolu funkcjonują następujące zespoły: metodyczny, wychowawczy, zadaniowy i ds. ewaluacji wewnętrznej. Zdaniem dyrektora większość nauczycielek angażuje się w wysokim stopniu w pracę zespołów przedszkolnych. Celem pobudzenia pracy zespołowej w przedszkolu, dyrektor akceptuje spontaniczną aktywność pracowników. W opinii wszystkich ankietowanych nauczycielek, dyrektor zdecydowanie zachęca wszystkich pracowników do współpracy w rozwiązywaniu problemów przedszkola.
W opinii dyrektora i nauczycielek wyniki pracy zespołów są oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką, w procesie wewnętrznego nadzoru oraz przez radę pedagogiczną. W opinii wszystkich badanych w przedszkolu działa odpowiednia liczba zespołów zadaniowych. Zdaniem nauczycielek działania dyrekcji przyczyniają się do rozwijania kreatywności nauczycielek. Nauczyciele biorą współodpowiedzialność za prace przedszkola, wywiązują się z podjętych zobowiązań.
W zespole metodycznym nauczyciele poszukują i udostępniają literaturę pedagogiczną, wymieniają sie ciekawymi scenariuszami, uczestniczą w różnego rodzaju kursach i szkoleniach dodatkowo korzystają z literatury fachowej, czasopism oraz internetu. Uczestniczą w różnych formach (wewnętrznych i zewnętrznych) doskonalenia zawodowego dotyczących metod, form współpracy i pracy zespołowej. Wszyscy potwierdzają, że uczestnictwo w szkoleniach jest przydatne w praktyce, a zdobyta wiedza przenoszona jest na grunt zajęć przedszkolnych.
W wychowawczym - rozwiązują problemy wychowawcze, udzielają wskazówek rodzicom, przygotowują analizy i sprawozdania, dzielą sie wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi pracownikami przedszkola.
Wyniki pracy zespołów są analizowane i oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką. Dyrektor zachęca nauczycieli do współpracy, wspiera ich pomysły
i inicjatywy, akceptuje aktywność pracowników oraz stwarza warunki i właściwą atmosferę pracy, swoim postępowaniem daje przykład innym.
Działania dyrektora przyczyniają sie do rozwijania kreatywności nauczycieli, którzy prowadzą kółka zainteresowań, wprowadzają programy własne i innowacyjne, realizują programy ogólnopolskie, przygotowują happeningi i występy dzieci, realizują własną ścieżkę rozwoju zawodowego.
Wnioski:
-   Udrożnić przepływ informacji w przedszkolu ( powołanie funkcji kuriera informacji).

Nasza strona używa plików cookies. Obsługę plików cookies możecie Państwo wyłączyć w konfiguracji używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć tutaj.

Rozumiem i akceptuję pliki cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information